Innkalling til årsmøte i Lørenskog Karate Klubb

Til: Alle medlemmer i Lørenskog Karateklubb

Innkalling til årsmøte 2019 i Lørenskog Karate Klubb

Tid: Tirsdag 19. mars 2019 kl 19.00-21:30.

Sted: Benterud Skole. Årsmøtet avholdes på «Skolekjøkkenet». Rom ved siden av gymsalen.

I forkant av årsmøtet vil vi gi litt informasjon om hva som skjer med utbygging av Benterud Skole og hvordan Lørenskog Karate Klubb er involvert i denne prosessen. Deretter går vi rett over til årsmøtet.

Årsmøtet er Lørenskog Karate Klubbs høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret i Lørenskog Karate Klubb kaller med dette inn til årsmøte 2019. Alle klubbens medlemmer kan møte på årsmøtet, med forslags- og talerett. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.  

Saksliste:

 

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 • Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Behandle Lørenskog Karate Klubbs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 • Behandle Lørenskog Karate Klubbs regnskap i revidert stand.
 • Behandle forslag og saker.
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Vedta Lørenskog Karate Klubbs budsjett.
 • Behandle Lørenskog Karate Klubbs organisasjonsplan.
 • Valg
 • Leder og nestleder
 • 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
 • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan,
 • To revisorer
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Lørenskog Karate Klubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet på styret@lorenskogkarate.no. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på mail til alle medlemmene som er registrert med mailadresse. Dersom du ikke har mottatt denne innkallingen på mail, må du gi beskjed til styret om din mailadresse.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

Lørenskog 19.02.19

Styret Lørenskog Karate Klubb

Jon Osvald Christensen

Styreleder