Politiattest i Lørenskog Karate Klubb

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komite (NIF) vedtok 10. mars
2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen
gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- og
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen
trådte i kraft 1. januar 2009.

I LKK blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold skal fremskaffe politiattest.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller
tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personer om å
innhene politattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Søknadsprosedyre – for den som skal søke

Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet.
Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post. Før vedkommende
kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et
behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden.
Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten
er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester.
Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest,
at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattestansvarlig
Morten Andre Nilsson
e-post: manilsson71@gmail.com

eller hans/hennes stedfortreder:

Kristin Häikiö
e-post:​kkleiveland@hotmail.com

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger
de får kjennskap til.
Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.
Innhenting av politiattest er gratis.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/